شرق تهران: آقاي كراني ۹۷۶۲۳۱۱-۰۹۱۰    ۹۲۷۹۹۱۸-۰۹۹۰    ۵۸۷۴۴۲۵-۰۹۳۵
 غرب تهران (اسلام شهر ): آقاي قرباني ۳۰۰۰۴۶۱-۰۹۱۲
 قزوين: آقاي صفاران ۸۸۱۹۱۰۱-۰۹۱۲
 لاهیجان : روزبه احمدی ۰۹۱۲۰۸۴۷۵۶۴
 اروميه : آقاي جليل زاده ۳۴۷۸۵۷۲-۰۹۱۴
 مشهد : آقاي ابراهیم زاده (خانم پاکباز) ۵۲۶۳۹۲۰-۰۹۳۵    ۳۷۱۳۰۸۱۶-۰۵۱
 اردبيل : آقاي قربانزاده ۳۳۵۷۲۴۰۶-۰۴۵    ۴۲۵۸۸۶۵-۰۹۱۱
 اراك : آقاي رحيمي ۱۶۲۳۰۴۶-۰۹۱۸
 شيراز : آقاي غفاري ۷۱۳۵۳۲۷-۰۹۱۷
 سلماس : آقاي عليزاده ۴۴۳۵۶۲۸-۰۹۱۴
 اهواز : آقاي کرانی ۹۷۶۲۳۱۱-۰۹۱۰
 كرمانشاه : آقاي كراني ۹۷۶۲۳۱۱- ۰۹۱۰   ۹۲۷۹۹۱۸-۰۹۹    ۵۸۷۴۴۲۵-۰۹۳۵